building-img

תנאי גלישה לאתר האינטרנט של דניה סיבוס

הינך מתבקש לקרוא בקפידה את התנאים שלהלן המיועדים לגברים ונשים כאחד. הנוסח הובא בלשון זכר לצורך הנוחות בלבד :חברת דניה סיבוס בע"מ (להלן " דניה סיבוס") מאשרת לך גישה לאתר האינטרנט שלה בכפיפות לתנאים להלן

 1. כניסה לאתר ושימוש במערכת המידע באמצעות האינטרנט מהווים הסכמה לתנאי הגלישה.
 2. הגישה שלך לאתר, השימוש באתר ובנתוניו נעשים מרצונך החופשי ובהסכמה מלאה.
 3. דניה סיבוס תהא רשאית בכל מועד שהוא למנוע את הזכות לשימוש באתר ובנתוניו לכל מי שתראה לנכון ללא כל נימוק או הסבר וללא הודעה מראש.
 4. כל הזכויות באתר הם רכושה הבלעדי של דניה סיבוס. אין להעתיק, להפיץ, לצלם, לשכפל, לפרסם מידע המופיע באתר או חלק ממנו או תצורות גרפיות באתר ללא אישור בכתב מדניה סיבוס.
 5. באתר תמצא מידע המתקבל אצל דניה סיבוס מצדדים שלישיים. מידע כאמור מוצג באתר כפי שהוא (IS-AS) ואין לדניה סיבוס כל אחריות לשלמותו ו/או דיוקו ו/או התאמתו למידות בשטח. דניה סיבוס לא תשא בכל אחריות שהיא בגין טעות,אי התאמה וכיו"ב בגין תוכניות.
 6. האתר הוא מערכת אינפורמטיבית הבאה לשמש כעזר בלבד לדייר. מובהר ומודגש בזאת ,כי אין במידע המוצג באתר משום אישור או הסכמת דניה סיבוס ו/או מי מטעמה לביצוע שינויים או אישור לבחירת הדייר ביחס למאושר ולמוסכם עם מחלקת שינויי דיירים בדניה סיבוס. מובהר בזאת, כי אין באתר כדי לשמש תחליף בכל דרך שהיא למחלקת שינויי דיירים בדניה סיבוס, למידע המסופק לך באמצעותה, לסיכומים שסוכמו ו/או יסוכמו מול מחלקת שינויי דיירים ולכל קשר מחייב אחר עם דניה סיבוס.
 7. אין באמור באתר כדי לשמש כהצעה ו/או הזמנה להציע מחיר וכיו"ב כמפורט לעיל,כל המידע המפורט באתר נועד לאינפורמציה ראשונית בלבד ואין בו כדי לחייב את דניה סיבוס בכל דרך שהיא
 8. דניה סיבוס רשאית בכל מועד להפסיק או לשנות את שיטת העבודה. המידע, התוכנה, התכנים, השירותים, היקפם וזמינותם, וכל היבט אחר הקשור עמם, המופיעים באתר זה והתנאים לשימוש בהם, ניתנים לשינוי לפי החלטת דניה סיבוס ללא כל צורך בהודעה מראש על כך ומבלי שתהיה לדייר כל זכות לטעון כל טענה ו/או לדרוש כל דרישה בגין שינוי כלשהו ו/או בגין כל פרט המופיע בתוכנה
 9. דניה סיבוס אינה מתחיבת ששירותי האתר לא יופרעו, לא יופסקו או יקטעו ויהיו חסינים מפני נזקים, קלקולים, כשלים או תקלות – בחומרה, בתקשורת בתוכנה של דניה סיבוס ושל כל אחד ממשתמשי המערכת.
 10. כל מידע המופיע באתר עדכני לפי ראות עיניה של דניה סיבוס ואין דניה סיבוס מחויבת לעדכן מידע זה.
 11. דניה סיבוס אינה אחראית לנזק שעלול להיגרם לכם עקב שימוש באתר ובנתונים המופיעים באתר. דניה סיבוס לא תהיה אחראית בגין עיכוב כלשהו, קושי להשתמש, אי-דיוק או שיבוש במידע המופיע באתר, וירוס מחשבים או פגם באתר , כל בעיה או נזק שנגרם למשתמש עקב שימוש באתר ובנתוניו. דניה סיבוס לא תפצה את המשתמש או כל צד שלישי על כל הפסד רווחים או הפסד הזדמנויות או כל נזק אחר ישיר, עקיף או תוצאתי.
 12. אין לעשות כל שימוש מסחרי או שימוש אחר כל שהוא שלא קשור לעובדת היותך לקוח של דניה סיבוס,באתר ו/או במידע המופיע בו.
 13. הנך מתחייב כי לא תבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי דניה סיבוס, לפרוץ למערכות האבטחה וההצפנה של האתר,ו/או של מחשבי דניה סיבוס ו/או לסייע לאחרים לבצע פעולות כאמור.
 14. על כל המידע המצוי באתר, הגישה של המשתמשים אליו והשימוש בו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בגין כל דבר הנובע מהשימוש באתר הוא בבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב, ישראל.